عنوان: وظيفه كسي كه در كودكي مالي را دزديده
سوال :
كسى در كودكى چيزى را از كسى برداشته است اكنون كه بالغ شده است وظيفه او چيست؟
پاسخ:

اگر مي‌توانيد رد مي‌کند والا به حاکم شرع ردّ مظالم براي او مي‌دهد.