عنوان: خريد مال دزدي
سوال :
خريد مال مسروقه چه حكمي دارد آيا خريدار مالك مي شود؟
پاسخ:

جايز نيست و مالک نمي‌شود.