عنوان: پشيماني از دزدي و عدم دسترسي به صاحب مال
سوال :
شخصى مالي را دزديده و بعداً پشيمان شده و مى خواهد به صاحبش برگرداند ولى دسترسى به او  ندارد. چه وظيفه اي دارد؟
پاسخ:

اگر مي‌تواند به هر طريقي ولو ريختن به حساب او رد کند و اگر نمي‌تواند از طرف او رد مظالم به حاکم شرع بدهد.