عنوان: سرقت اسناد اعتباري
سوال :
آیا می توان سرقت اسناد اعتباری از جمله چک و کارت های اعتباری را با جمیع شرایط سرقت حدی محسوب کرد؟
پاسخ:

حد دارد.