عنوان: تصرّف در وجوه صدقه، كفّاره، زكات، خمس و مانند آن
سوال :
تصرّف در وجوه صدقه، كفّاره، زكات، خمس و مانند آن، به عنوان قرض و سپس برگرداندن آن چه صورت دارد؟ پول هايى كه به عنوان امانت در نزد انسان است چطور؟
پاسخ:

جايز نيست.