عنوان: سقوط امانت از امين
سوال :
چنانچه خروج از امانت در خصوص امري كه به امين سپرده شده محرز شود تكليف شرعي چيست؟
پاسخ:

امانت او ساقط مي‌شود.