عنوان: استفاده از پول اماني
سوال :
اگر كسي مبلغی را به ديگري برای نگهداری بدهد، آیا او می تواند از آن پول استفاده کند و در صورت طلب صاحب پول بلافاصله آن را برگرداند؟
پاسخ:

جايز نيست.