عنوان: حجيت قول امين
سوال :
اگر امانت دار ادّعا كند كه امانت را بازگردانده، و صاحب مال منكر باشد، قول كدام يك پذيرفته مى شود؟
پاسخ:

قول امين مقدم است، مگر صاحب مال بيّنه داشته باشد. البته امين بايد قسم هم بخورد.