عنوان: ضمانت امين
سوال :
يكي از مالكان مجتمع مسكومي موتورش را به نگهبان آپارتمان سپرده كه مواظب آن باشد ولي دزد موتو او را دزديده است آيا صاحب موتورمي تواند قيمت آن را از نگهبان مطالبه نمايد؟
پاسخ:

اگر کوتاهي در حفظ نکرده باشد، ضامن نيست.