عنوان: كسب درآمد با پيش بيني مسابفات
سوال :

اگر در سایت های اینترنتی مختص پیش بینی نتایج آمار و ارقام ورزش های مختلف فعالیت نموده و از آن طریق کسب در آمد شود، آیا جایز است؟


پاسخ:

 اگر برد و باخت نباشد و حق كسي هم ضايع نشود جايز است.