عنوان:
سوال :

آيا شركت ها و شخصيت هاي حقوقي مشمول خمس مي شوند؟


پاسخ:

در این خصوص فرقی میان شرکت و غیر شرکت نیست.