عنوان:
سوال :

وظیفه کسی که دائماً به اندازه ناچیزی باد از او خارج میشود در وضو چیست ؟


پاسخ:

اشکال ندارد، وضو بگیرد و نماز بخواند.