عنوان: ويژگي هاي شيعه
سوال :
شيعه به چه كسي گويند؟ و اساساً شيعه واقعي چه كسي است؟
پاسخ:

ائمه دين را امام بداند، چنين شعاري هم داشته باشد، متابعت در عمل هم داشته باشد.