عنوان: کار با شرکت ربا دهنده
سوال :
اینجانب حسابدار هستم و حسابداری شرکت های مختلفی را به طور همزمان بر عهده دارم. اخیراً شرکتی از من تقاضای همکاری کرده و در ابتدای ورود متوجه شدم که آن شرکت برای جلوگیری از بحران مالی، اجباراً مبلغی به صورت ربوی از یک ربا خور دریافت کرده و تعهدات شرکت را پرداخت کرده است. حال سوال بنده این است که کارکردن من با این شرکت و دستمزدی که دریافت می کنم چه حکمی دارد؟ آیا فرقی می کند که بدانم آن مبلغ ربوی تأثیر مستقیم در دستمزد من دارد یا خیر؟
پاسخ:

کار کردن شما با آن شرکت اشکال ندارد.