عنوان: بارداري با تزريق اسپرم
سوال :

زوجی بعد از 13 سال قادر به بچه داری نیستند و اشکال نیز از طرف مرد است. طبق نظر پزشک متخصص امکان بارداری زن به وسیله تزریق اسپرم مرد دیگری امکان پذیر است. البته ذکر این نکته ضروری است که زن مرد دوم را نمی بیند. با توجه به شرح فوق سوالات زیر را لطفاً پاسخ فرمائید.

1- این تزریق از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

 2- آیا زن بایدبرای تزریق با مرد دوم صیغه موقت بخواند؟

 3- فرزند به دست آمده حاصل از این تزریق متعلق به مرد دوم است یا شوهر زن؟

 4-آیا فرزند به دست آمده از مرد دوم ارث می برد؟

 


پاسخ:

1- جائز است.

2- جائز نیست.

3- متعلق به مردی است که اسپرم از او است.

4- از صاحب اسپرم ارث می برد.