عنوان: وظيفه غاصب
سوال :

 آيا غاصب علاوه بر برگرداندن مال غصبي به صاحب آن وظيفۀ ديگري هم نسبت به صاحب مال دارد؟


پاسخ:

بايد جبران خسارت را هم بکند.