عنوان: تصرف ملك پدري
سوال :

شخصي پدرش ملکي را غصب کرده است، آيا همسر و فرزندان او مي‌توانند از آن استفاده کنند؟


پاسخ:

 نمي‌توانند مگر چاره‌اي نداشته باشند.