عنوان: استفاده از وسايل صاحب خانه بعد از فوت او
سوال :
در خانه اى زندگى مى كردم و با اجازه صاحبخانه از لوازم و وسائل آن خانه استفاده مى كردم، صاحب خانه از دنيا رفته و ورثه او دو برادر و سه خواهر هستند، آيا مى توانم بدون اجازه ورثه از آن لوازم استفاده كنم؟
پاسخ:

بايد با اجازه ورثه باشد.