عنوان: جهل به غذاي غصبي
سوال :
اگر كسى غذاى غصبى را به ميهمان بدهد؛ در صورت جهل ميهمان به غصبى بودن غذا، آيا غاصب ضامن است يا ميهمان، و آيا اين غذا اثر وضعى منفى بر ميهمان خواهد داشت؟
پاسخ:

غاصب ضامن است و بايد به نرخ روز جبران خسارت كند.