عنوان: استفاده از علامت در عزاداري
سوال :
آيا استفاده از علامتهايي بزرگ و كوچك كه در جلوي دسته هاي عزاداري استفاده مي شود،شرعاً جايز است؟
پاسخ:

جائز است.