عنوان: قمه زدن و خراش دادن سر و صورت و بدن
سوال :
قمه زدن و خراش دادن سر و صورت و بدن در عزاداري امام حسين«عليه السلام» چه حكمي دارد؟
پاسخ:

جائز نيست.