عنوان: خمس شهريه طلبه
سوال :

اين‌ جانب‌ طلبه‌ هستم‌ و شهريه حوزه‌ را مي‌گيرم‌، آيا خمس‌ به‌ شهريه حوزه‌ تعلّق‌ مي‌گيرد؟


پاسخ:

شهريه‌ خمس‌ ندارد.