عنوان: ذکر بسم الرحمن الرحيم
سوال :

اگر کسی بخواهد ذکر «بسم الرحمن الرحیم» بگوید، با توجه به احادیثی که از امامان و پیشوایان است، چگونه و با چه شرایطی و چه موقعی باید تکرار شود؟


پاسخ:

ذكر خوبي است هر مقدار كه بتوانيد بگوئيد خوب است و شرطي هم ندارد.