عنوان: خمس سهام
سوال :

اينجانب سهامدار يك شركت هستم كه در سال گذشته داراي سود بوده است. ليكن سود خود را تقسيم نكرده است. اين سود به سال بعد منتقل مي شود و معمولاً هر چند سال يك بار اين سود تقسيم مي شود. ممكن است در يك سال سود و در سال ديگر شركت زيان كند و مانده سود تقسيم گردد. در اين صورت با توجه به اينكه بنده تا زمان تقسيم سود(بعد از گذشت چند سال) پولي دريافت نكرده ام، تكليف من را در رابطه با خمس بفرماييد.


پاسخ:

می توانید صبر کنید و هر وقت پولی دریافت کردید، خمس درآمد را بدهید.