عنوان: پرداخت خمس از درامد همان سال
سوال :

آيا پول‌ خمس‌ را بايد از همان‌ درآمد سال‌ داد يا بايد از درآمد سال‌ بعد پرداخت‌ نمود؟


پاسخ:

خمس‌ را بايد از درآمد همان‌ سال‌ داد.