عنوان: هم افق بودن شهرهاي ايران
سوال :
اگر در يک شهر از ايران مثل اصفهان اعلام کنند که ماه رؤيت شده است، آيا کسي که مثلاً در بوشهر است با توجه به اينکه اختلاف افق بين اين دو شهر وجود دارد، آيا ساکنان بوشهر مي‌توانند به آن اعتماد کنند يا بايد منتظر اعلام در محل خود باشند؟
پاسخ:

در ايران هر کجا ماه ديده شد، براي شهرهاي ديگر کفايت مي‌کند.