عنوان: فاصل? زماني اختلاف دو شهر
سوال :
فاصلۀ زماني افق دو شهر تا چه اندازه بايد باشد تا آن دو شهر را هم‌افق بخوانند؟
پاسخ:

تقريباً يک ساعت. ولي در ايران هر جا ماه ديده شود، براي شهرهاي ديگر کفايت مي‌کند.