عنوان: اتّحاد افق
سوال :
آيا اتّحاد افق در رؤيت هلال شرط است يا خير؟
پاسخ:
شرط است، ولي در ايران هر کجا ديده شود، کفايت مي‌کند.