عنوان: تأثير اختلاف افق جزئي در حلول ماه
سوال :
اگر در شب اول ماه در شهري ماه رؤيت شود، براي ديگر شهرهاي هم‌افق يا شهرهايي که اختلاف افق کمي دارند، هم کفايت مي‌کند و اول ماه به حساب مي‌آيد؟
پاسخ:

در ايران هر کجا ماه ديده شود، براي ساير شهرهاي ايران کفايت مي‌کند.