عنوان: هم افق بودن شهرها
سوال :
هم‌افق بودن در شهرها، آيا شامل همۀ شهرهاي يک کشور مي‌شود يا بايد هم‌افق حقيقي باشد، حتي اگر اين دو شهر در يک کشور نباشد؟
پاسخ:
مناط هم‌افق بودن است، چنان‌كه همۀ شهرهاي ايران هم‌افق هستند و اختلاف تقريباً يک ساعت، آنها را از هم‌افق بودن بيرون نمي‌کند.