عنوان: اطلاع‌رساني رؤيت هلال به حاکم شرع
سوال :
شخصي که استهلال کرده، آيا لازم است حتماً آن را به اطلاع حاکم شرع برساند؟ اگر بداند رؤيت براي حاکم‌شرع امکان‌پذير نيست، وظيفۀ او چيست؟
پاسخ:
اگر گفتۀ او تأثير داشته باشد و امکان وصول داشته باشد، بايد بگويد، ولي قول او براي ديگران حجّت نيست.