عنوان: رؤيت هلال در منطق? سکونت
سوال :

اگر مرجع تقليد شخصي در ايران باشد و خود او در کشور ديگري مثل عراق زندگي کند و مرجع تقليد او اول ماه را در محل سکونتش اعلام نمايد:

الف: آيا مقلّد مي‌تواند به نظر مرجع تقليد خود عمل کند يا بايد منتظر باشد تا در منطقۀ خودش رؤيت هلال اعلام شود؟

ب: آيا شخص مي‌تواند طبق نظر مرجعي که هم‌افق با اوست و در شهر محل زندگي مقلد زندگي مي‌کند، عمل نمايد؟


پاسخ:

الف: بايد در منطقۀ خودش رؤيت هلال شود.

 ب: مي‌تواند.