عنوان: دو ماه پشت سر هم 29 روز يا 30 روز
سوال :
آیا اینکه می‌گویند هیچ وقت دو ماه قمری پشت سر هم 29 روز نمی‌شود، صحیح است و آیا ملاکي برای تعیین اول ماه می‌شود؟ مثلاً اگر ماه شعبان 29 روز بود، آیا می‌شود گفت ماه رمضان حتماً باید 30 روز باشد؟
پاسخ:

گاهي چندين ماهِ 29 روز پشت سر هم و گاهي چندين ماهِ 30 روز پشت سر هم و گاهي مختلف است و اين‌گونه چيزها در ثبوت ماه حجّت نيست.