عنوان: استهلال در زمستان
سوال :
اگر در فصل زمستان رؤيت هلال با چشم غير مسلح امکان‌پذير نباشد، آيا مي‌توان به وسايل نجومي و دستگاه‌هاي ديگر اعتماد کرد؟
پاسخ:

نمي‌تواند.