عنوان: اطمينان از پيش‌گويي منجّمين
سوال :
اگر انسان از پيش‌گويي منجّمين اطمينان حاصل کند که فردا  اول ماه است، آيا مي‌تواند به اين اطمينان عمل نمايد؟
پاسخ:
نمي‌تواند.