عنوان: حدس و گمان در رؤيت هلال
سوال :
اگر طبق گفتۀ عده‏اى حدس بزنيم كه فردا عيد فطر است، آيا مى‏توانيم روزه بگيريم يا بايد روزۀ خود را افطار کنيم؟
پاسخ:
حدس حجّت نيست و بايد روزه بگيريد.