عنوان: کفار? نگرفتن روز? نذري
سوال :
کسي که روزۀ نذري را به دلخواه و در موعد مقرر نگرفته، آيا فقط قضا کافي است يا بايد کفاره هم بدهد؟ چه مقدار؟
پاسخ:

قضا ندارد؛ باید کفارة نذر(1) بدهد.


---------------

1.کفاره عمل نکردن به نذر و عهد و قسم، همانگونه که در رساله توضیح‌المسائل معظّم له آمده است، اطعام یا پوشانیدن ده فقیر و یا گرفتن سه روز روزه است که پی در پی بودن آن نیز لازم نیست.