عنوان: اختيار در گرفتن روزه‌هاي نذر و قضا در صورت داشتن وقت
سوال :
کسي که هم روزۀ قضا و هم روزۀ نذري دارد، کدام يک را بايد اول بگيرد؟
پاسخ:
اگر روزۀ نذر وقت معین ندارد، مخیّر است.