عنوان: روز? فرزند براي پدر، قبل از بلوغ
سوال :
فرزندي که پدرش فوت کرده و هنوز به سن بلوغ نرسيده است، آيا مي‌تواند قضاي روزۀ پدر را بگيرد و آيا پدر او بريء الذمه مي‌شود؟
پاسخ:
می‌تواند.