عنوان: رفت و آمد با افرادي که خمس نمي دهند
سوال :

كسي‌ كه‌ اهل‌ پرداخت‌ خمس‌ نيست‌ يا زكات‌ واجب‌ مالش‌ را نمي‌پردازد، رفت‌ و آمد با او و استفاده‌ از اموالش‌ چه‌ صورتي‌ دارد؟


پاسخ:

اشكال‌ ندارد.