عنوان: روز? مستحبي با وجود بر عهده بودن روز? واجب
سوال :
کسي که روزۀ واجبي بر عهده دارد؛ مثل قضاي روزۀ ماه رمضان و روزۀ نذر و ...، آيا مي‌تواند روزۀ مستحبّي بگيرد؟
پاسخ:
مي‌تواند، بلکه روزۀ استيجاري هم مي‌تواند بگيرد. ولي اين کار را نکند بهتر است.