عنوان: نذر روزه بدون حاجت
سوال :
آیا نذر روزه حتماً باید به واسطۀ طلب حاجتی باشد یا شخصی می‌تواند بدون هیچ درخواستی فقط نذر کند که فلان روز را روزه بگیرد؟
پاسخ:
نذر متوقف بر طلب حاجت نیست.