عنوان: خمس طلا
سوال :

طلا تا چه‌ مقدار آن‌ خمس‌ دارد؟


پاسخ:

طلا اگر مورد زينت‌ نباشد و سال‌ بر آن‌ بگذرد ولو كم‌ باشد خمس‌ دارد.