عنوان: فراموشي قضاي روزه‌ها
سوال :
کسي كه روزۀ قضا دارد، اگر تا چند روز مانده به ماه مبارك رمضان فراموش كند روزه‌ها را بگيرد و وقتي يادش بيايد که نتواند قضا را به جا آورد، چه وظيفه‌اي دارد؟
پاسخ:
بعد از ماه مبارک رمضان آن قضاها را بگيرد و براي هر روز 750 گرم گندم یا پول آن را به فقير بدهد.