عنوان: نيت روزه قبل از ظهر
سوال :
اگر نيت روزۀ قضاي ماه رمضان، قبل از ظهر واقع شود، کافي است؟
پاسخ:
کفايت مي‌کند.