عنوان: موارد خمس
سوال :

كدام‌ يك‌ از موارد ذيل‌ متعلّق‌ خمس‌ است‌؟

1) ثبت‌ نام‌ عمره مفرده‌ با درآمد كسب‌ و حقوق‌، و قرعه‌ در همان‌ سال‌ ثبت‌ نام‌ به‌ نام‌ او در آيد.

2) فرض‌ فوق‌، ولي‌ سال‌ بر آن‌ پول‌ گذشته‌ باشد و خمس‌ آن‌ را نداده‌ باشد.

3) فرض‌ 1 و 2، ولي‌ قرعه‌ در سال‌هاي‌ بعد به‌ نام‌ او در آيد.

4) ثبت‌ نام‌ با پولي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ حق‌ّ بازنشستگي‌ (نه‌ حقوق‌ بازنشستگي‌) به‌ او داده‌ شده‌ و سال‌ بر آن‌ نگذشته‌ باشد.

5) فرض‌ 4، ولي‌ سال‌ بر آن‌ گذشته‌ باشد.

6) فرض‌ 4، ولي‌ قرعه‌ در همان‌ سال‌ يا سال‌هاي‌ بعد اصابه‌ كند.

7) ثبت‌ نام‌ عمره مفرده‌ با عين‌ ارثي‌ كه‌ قبلاً متعلّق‌ خمس‌ بوده‌ و خمس‌ آن‌ داده‌ نشده‌ است‌.

8) ثبت‌ نام‌ عمره مفرده‌ با ترقّي‌ قيمت‌ ارث‌.

9) ثبت‌ نام‌ عمره مفرده‌ با سود تجارت‌ با ارث‌ (با گذشتن‌ سال‌ بر سود يا نگذشتن‌ سال‌ بر سود).

10) ثبت‌ نام‌ با هبه‌اي‌ كه‌ قبلاً متعلّق‌ خمس‌ بوده‌ و خمس‌ آن‌ پرداخت‌ نشده‌ است‌.

11) ثبت‌ نام‌ با فروش‌ مؤنه زندگي‌ كه‌ آن‌ مؤنه‌ از درآمد كسب‌ و يا حقوق‌ تهيه‌ شده‌ و آن‌ مؤنه‌ را بعد از سال‌ خريد، فروخته‌ باشد.

 


پاسخ:

1) اگر حساب‌ سال‌ داشته‌ باشد خمس‌ ندارد.

2) خمس‌ دارد.

3) خمس‌ دارد.

4) خمس‌ دارد.

5) خمس‌ دارد.

6) خمس‌ دارد.

7) خمس‌ دارد.

8) خمس‌ دارد.

9) اگر حساب‌ سال‌ دارد و قرعه‌ همان‌ سال‌ به‌ نام‌ او در آمد خمس‌ ندارد و الاّ خمس‌ دارد.

10) خمس‌ دارد.

11) خمس‌ ندارد.