عنوان: تصور غلط از ضرر روزه
سوال :
کسي که به علتي، احتمال ضرر روزه را براي خود دهد و به اين علت روزه نگيرد و بعداً متوجه شود که روزه بر او واجب بوده، از جهت قضا و كفاره چه حكمى دارد؟
پاسخ:
قضا دارد، ولي کفاره ندارد.