عنوان: مغايرت تجويز پزشکان براي روزه‌داري
سوال :
بيماري به چند پزشک متخصّص و متديّن مراجعه کرده و برخي گفته‌اند که روزه براي او ضرر دارد و برخي به عدم ضرر روزه اذعان کرده‌اند، تکليف شخص براي گرفتن يا نگرفتن روزه چيست؟
پاسخ:
باید امتحان کند و چند روز، روزه بگیرد.