عنوان: استفاده از داروي خاص براي روزه‌داري
سوال :
شخصي براي اينکه بتواند روزه بگيرد، بايد در شب قبل دارو يا آمپول خاصي را استفاده کند. آيا انجام اين کار براي اينکه بتواند روزه‌هايش را بگيرد، بر او واجب است يا مي‌تواند اين کار را انجام ندهد و به علت ضعف روزه‌ها را نگيرد؟
پاسخ:
باید آن کار را انجام دهد.