عنوان: سر درد و کم‌خوني در مقابل روزه
سوال :
اگر شخصي در حالت عادي مشکل ظاهري نداشته باشد، ولي وقتي روزه مي‌گيرد و چيزي نمي‌خورد، به سردرد شديد و کم‌خوني مبتلا مي‌شود، آيا بايد روزه بگيرد؟ با توجه به اينکه نمي‌تواند قضا کند، آيا فقط بايد کفاره بدهد؟
پاسخ:
روزه نگيرد و اگر در ايام سال چنين است، قضا هم ندارد و اگر وضع مالي او خوب يا متوسط است، کفاره بدهد.